Là phần mềm dành riêng cho từng mô-đun * cung cấp hỗ trợ toàn diện.

cho các hoạt động kinh doanh hàng hóa . Chúng tôi sẽ thực hiện hiệu quả và tiết kiệm lao động của công tác quản lý trụ sở / cửa hàng theo doanh thu hàng năm lên kế hoạch, và hỗ trợ các cán cân “quản lý chuỗi cửa hàng và tạo theo đặc điểm khu vực” .